NEWS

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest: nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu, przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i organizacji pracy z uczniami zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki oraz metodyki niezbędnej do ...
Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu: pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest: nabycie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z ...
Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest: przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności, zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją, ukierunkowanie na konieczność wzbogacania wiedzy i rozumienia ...