Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest:

 • nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i organizacji pracy z uczniami zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki oraz metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie uczestników do umiejętnego wdrażania uczniów do pracy produkcyjnej i współdziałania w zespole.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Warunki przystąpienia do kursu:
Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy posiadają:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

– świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

 • dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Czas trwania kursu:

 • 48 godzin dydaktycznych w tym:
 • Zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.
 • Umiejętności dydaktyczne – 8 godz.
 • Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub wieczorowym

Opłaty: 550,00 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY