O NAS

Zapraszamy do zapoznania się z misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie jest placówką prowadzącą działalność pod nadzorem merytorycznym nauczycieli akademickich Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Zatrudniamy kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Placówka wpisana została do ewidencji przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem WEiS-I.5430.2.2016.TL
Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

AKREDYTACJA
Na podstawie decyzji z dnia 7 sierpnia 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ANS TWP w Szczecinie uzyskał AKREDYTACJĘ Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zaświadczenie -tutaj-

Ośrodek działa na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r., poz. 1611).
Realizujemy następujące cele:

organizowanie i prowadzenie działalności skierowanej na doskonalenie zawodowe nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz innych specjalistów,
organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej innych uczestników procesu edukacyjnego, w tym w szczególności uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.
Działalność Ośrodka ma zasięg ogólnokrajowy.