SŁOWNICZEK

Rekrutacja – to przyjmowanie (nabór) kandydatów do szkół i uczelni Może on odbywać się poprzez zgłoszenie elektroniczne , złożenie podania i wniesieniu opłaty. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę lub uczelnię
Inauguracja – rozpoczęcie roku akademickiego
Immatrykulacja – przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Odbywa się bardzo uroczyście. Rektor wręcza indeksy studentom, wszyscy studenci składają ślubowanie.
Rektor – sprawuje władzę nad uczelnią. Jest też przewodniczącym senatu.
Na ważne uroczystości rektor i członkowie senatu zakładają togi
Rektor posiada symbole (insygnia) władzy nad uczelnią , jest to berło – oznaka władzy rektora w uniwersytecie i symbol mądrości oraz łańcuch – symbol godności urzędu rektora oraz trwałości i więzi łączących rektora z uczelnią
Senat – to zespół ludzi złożony z pracowników uczelni i studentów zajmujący się ważnymi dla uczelni sprawami
Toga – historycznie był to wierzchni, lekki strój noszony już w starożytnym Rzymie
Trzykrotne uderzenie berłem oznacza rozpoczęcie roku akademickiego
Indeks – studencki „dzienniczek ucznia”. Książeczka ta służy do wpisywania zaliczeń z wszystkich przedmiotów lub odbytych zajęć.
Dziekan – sprawuje władzę nad wydziałem uczelni,
Kanclerz – kieruje administracją i całą gospodarką uczelni
Wykład – rodzaj zajęć dla dużej liczby słuchaczy, poświęcony jakiemuś konkretnemu tematowi
Ćwiczenia – podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych
Zaliczenie – wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach
Profesor – to tytuł nadawany przez uczelnię wyższą samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi profesor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.
Doktor – to tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć w dowolnym momencie życia pod warunkiem posiadania tytułu magistra.
Dyplom – to dokument potwierdzający ukończenie studiów.
Gaudeamus Igitur co znaczy „Radujmy się więc” jest powszechnie znaną w Europie studencką pieśnią śpiewaną obecnie w czasie uroczystości akademickich, takich jak inauguracja roku akademickiego.
Gaude Mater Polonia jest średniowieczną, polską pieśnią napisaną w języku łacińskim. W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi Raduj się, Matko Polsko. Śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie. Później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym., obecnie jest śpiewana w czasie inauguracji roku akademickiego