Regulamin

Regulamin Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego

Cele i zadania Uniwersytetu

 1. Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny (w skrócie DUH) jest projektem non-profit.
 2. DUH został powołany po to, by poprzez naukę i kulturę rozwijać dziecięcą ciekawość, intelekt oraz twórczy potencjał.
 3. Zadaniem Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego jest zorganizowanie i prowadzenie przez pracowników naukowych ANS TWP w Szczecinie oraz inne osoby zaproszone do udziału w projekcie zajęć wykładowych i warsztatowych.

Studenci Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego

 1. Studentem Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego może zostać każde dziecko, które ukończyło 6 lat, jest uczniem szkoły podstawowej i nie przekroczyło 16 roku życia w dniu zapisu.

Organizacja działań Uniwersytetu

 1. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.
 2. Rok akademicki trwa od 1 czerwca do października każdego roku kalendarzowego.
 3. Zajęcia na Dziecięcym Uniwersytecie Humanistycznym odbywać się będą w salach wykładowych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy Monte Cassino 15 w Szczecinie
 4. Nauczanie na Uniwersytecie jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów dla grup wiekowych: 6-7 lat ,8-10 lat , 11-13 lat, 14-16 lat
 5. W czasie zajęć dzieci pozostają bez opieki rodziców, opiekę sprawują wyznaczeni opiekunowie ze strony organizatora. Opieka organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć, rodzic ma obowiązek odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 6. Plan zajęć w każdym roku akademickim obejmować będzie nie mniej niż 7 zajęć edukacyjnych na każdej ze specjalności określanych na dany rok akademicki.
 7. Każde z zajęć trwać będzie nie dużej niż 1,5 godziny.
 8. Plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej www.duh.anstwp.pl i na bieżąco uaktualniany.
 9. Student może uczęszczać w danym roku akademickim na zajęcia z jednej (zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym) specjalności.
 10. W czasie trwania zajęć dla dzieci rodzice będą mieli możliwość skorzystania z warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych. Konieczna jest wcześniejsza deklaracja w arkuszu zgłoszeniowym oraz dodatkowa opłata 100 zł.

Rekrutacja

 1. Rekrutacja na Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ od 01 czerwca do czasu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej jak do 1 października na każdy nowy rok akademicki.
 2. Rodzic lub opiekun kandydata na studenta Uniwersytetu zobowiązany jest:
 • wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy (rejestracja automatyczna)
 • po otrzymaniu drogą elektroniczną potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka dostarczyć wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz zgłoszeniowy do siedziby organizatora: ANS TWP ul. Monte Cassino 15 i złożyć w Centrum Obsługi Studenta
 • dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300 zł za dziecko nr konta 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 wraz z opisem następującej treści: wpisowe DUH 2020 r. za (imię i nazwisko dziecka)
 • po otrzymaniu przez uczelnię podpisanego potwierdzenia, oraz wniesieniu opłaty wpisowej – dziecko zostanie zapisane na zajęcia w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Prawa i obowiązki studenta

 1. Student ma prawo do udziału w zajęciach z wybranej przez siebie specjalności.
 2. Student ma prawo do korzystania z sal wykładowych, ćwiczeniowych i innych pomieszczeń ANS TWP w Szczecinie.
 3. Może zgłaszać postulaty dotyczące organizacji zajęć wyznaczonemu opiekunowi grupy.
 4. Student ma prawo do korzystania z pomocy pracowników administracyjnych i wykładowców
 5. Student ma obowiązek uczęszczać systematycznie na zaplanowane zajęcia
 6. Ma obowiązek stosować się do podanych zasad bezpieczeństwa, porządku i dyscypliny na terenie uczelni

Zaliczenie roku

 1. Każdy student otrzyma na początku roku akademickiego indeks, w którym potwierdzana będzie obecność na zajęciach
 2. Zaliczenie roku akademickiego nastąpi w oparciu o analizę indeksu
 3. Student, który zaliczył 80% obowiązkowych zajęć otrzyma dyplom ukończenia studiów w danym roku akademickim
 4. Student, który zaliczył 100 % zajęć otrzyma dyplom z wyróżnieniem i ma pierwszeństwo w przyjęciu na studia na kolejny rok akademicki

Skreślenie z listy studentów
Student zostanie skreślony z listy studentów jeśli:

 1. nie zgłosi się na pierwsze zajęcia i nie usprawiedliwi nieobecności
 2. będzie nieobecny bez usprawiedliwienia przez 3 kolejne zajęcia
 3. w sposób rażący naruszy porządek lub dyscyplinę panującą na uczelni
 4. w przypadku skreślenia wpisowe nie podlega zwrotowi

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny, jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad określonych przez Organizatora.
 2. Uczestnicy Uniwersytetu obowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.duh.anstwp.pl oraz stosować się do nich.
 3. O sprawach dotyczących organizacji i toku prowadzonych zajęć decyduje Rektor DUH a.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora